Server Status

Online

Login

Army Ranking

Please refer to Army Ranking System information in the wiki.
# RankArmy NameCommanderRankPoints
1KoreayesornoLevel661855
2ArnionHa1oLevel641716
3JigNiceShades420Level636415
4BabyfirstMissc7Level631715
5MistxcentLevel629372
6MoonLightsnailLevel521003
7SilenceDuraLevel520242
8SpectreWyndonLevel519364
9VenerateLyrondakLevel514597
10CHAOSSp4WnLevel48374
11JigsawGigoloLevel47438
12ILIKETACOSConstantEvoLevel33711
13SotiriaSLSgazerLevel33410
14LineChimeLevel33188
15Kryptonite0wn3dLevel32524
16RamperNicemanLevel32007
17kiwiPaconLevel21017
18ShiNiPaPaReloaderXLevel2969
19tlqlrotoRlmaruLevel2780
20BlackgeonLevel1489
21DJarmyGoZillaLevel1318
22SpecterSpectre2Level1270
23lunoierhjfdoLevel1260